(Rainis un Jāzeps (pēc Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi”))

Raiņa lugas „Jāzeps un viņa brāļi” teksts tika pārrakstīts Excel failā no Zvaigzne ABC izdevuma. (Izdošanas gads grāmatā nebija aprādīts. Grāmatas redaktore bija Daina Randare.) Katrs vārds, katra pieturzīme tika ievadīta atsevišķā faila šūnā. Teksts organiski iedalījās trīs daļās – personas, piezīmes, runājamais teksts. (Runājamo tekstu turpmāk saukšu vienkārši par „tekstu”. ) Personām tika iedalīta atsevišķa kolona; tāpat piezīmēm atsevišķas kolonas; runājamais teksts iekļauts atsevišķās kolonnās. Vēl papildus kolonās tika ievadīti dati par rindu numuriem, ainām, cēlienu nr. Tādējādi lugas teksts izmantots kā datu bāze. Dati tika apstrādāti izmantojot Starpdisciplināru pieeju; empīrisku pieeju. Tika izmantotas kvalitatīvās un kvantitatīvās stratēģijas. Kontentanalīze, kvantitatīvās analīzes metode, kvalitatīvās analīzes metode, statistiskā metode.

Atskaitē izmantoti Raiņa darba fragmenti. Tie no Excel faila datiem pārvērsti Word failā. Tādējādi radušās nekorektas pauzes starp vārdiem. Šī izdevuma mērķim šī nepilnība netraucē un attiecīgi netika labota.

Šī atskaite ir 1. daļa no četrdaļīga darba bez nosaukuma (Rainis un Jāzeps (pēc Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi”)) . Informācija par darba 2. – 4. daļām atrodama šīs atskaites 150. un tai sekojošajās lpp[1]. Atskaite tapa 2015. gadā. Un To sagatavoja:

  

[1] Proti (galvenā daļa no teksta 150. un turpmākajām lpp.): Darbā pie šīs atskaites pirmais  Raiņa lugas „Jāzeps un viņa brāļi” eksemplārs tika ņemts lasīšanai „Rīgas centrālajā bibliotēkā.” Interesi izraisīja lasītāju atstātās piezīmes grāmatā. Otrreiz grāmata tika ņemta lasīšanai „Olaines pilsētas bibliotēkā”. Pieauga interese par lasītāju atstātajām pēdām lugas papīra eksemplāros. Tika izlemts apsekot Rīgas publiskās bibliotēkas. Tādējādi, papildinot šo atskaiti. Atzīmes, piezīmes, pasvītrojumi, apvilkumi, ierāmējumi tika konstatēti 37 papīra formāta grāmatās. 14 Rīgas bibliotēkās.   Apsekošana notika šī gada februāra, marta un aprīļa mēnešos – „Rīgas centrālajā bibliotēkā”  un tās filiālēs, un „Latvijas Nacionālajā bibliotēkā”. Kopumā bija pārstāvēti 8 dažādu izdevniecību un gadu lugas izdevumi. Apsekošanā tika izmantots fotoaparāts. Vēlāk lugas teksts no Excel faila datiem pārvērsts Word failā. No tā luga izdrukāta uz papīra; tā radās unikāls lugas eksemplārs. Tajā tika atveidotas visas uz foto fiksētās lasītāju piezīmes. No šī unikālā eksemplāra tika apkopoti dati. Tie atspoguļoti šī darba 2., 3. un 4. daļās.

(Rainis un Jāzeps (pēc Raiņa „Jāzeps un viņa brāļi”))